Nordic Med Span uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, joka koskee Nordic Med Span uutiskirjeiden tilaajista ja heidän tiedoistaan koostuvaa henkilörekisteriä.

Tietosuojaseloste on laadittu 20.12.2018. Viimeksi selostetta on muokattu 22.8.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Nordic Med Spa Oy

Y-tunnus: 2936796-5

Osoite: Hämeenkatu 19 (4. krs), 33200 Tampere

Puhelinnumero: 010 3389 555

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Virtanen

Osoite: Hämeenkatu 19 (4. krs), 33200 Tampere
Sähköpostiosoite: info@nordicmedspa.fi
Puhelinnumero: 010 3389 555

3. Rekisterin nimi

Nordic Med Span uutiskirjeiden tilaajat

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
– uutiskirjeen tilanneen henkilön suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen liiketoimintaa edistävän markkinoinnin kohdentaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteisö ja yhteystiedot (sähköpostiosoite) sekä uutiskirjeen tilaamispäivämäärä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajalta (rekisteröidyltä) itseltään siinä yhteydessä, kun tämä tilaa uutiskirjeen ja ilmoittaa omat tietonsa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei myöskään siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden Nordic Med Span työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan uutiskirjeitä koskevan tiedon käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse tai postitse) rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn esittämään pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Henkilötietojen säilytysajat ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kun uutiskirje ilmestyy, rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai muutoin peruuttaa suostumuksensa tai hänen sähköpostiosoitteensa lähettää uutiskirjettä toimitettaessa virheilmoituksen virheellisestä sähköpostiosoitteesta.

Rekisteröity voi itse milloin tahansa pyytää poistoa rekisteristä jokaiseen uutiskirjeen yhteydessä olevan linkin kautta tai esittämällä poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti Rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mukaiseen osoitteeseen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyä koskeva valitus. Valituksen voi tehdä valituksen valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn esittämään pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

© Copyright - Nordic Med Spa